1. Cung cấp các loại tre giống tại Kiên giang

2. Bỏ phố về vườn đam mê và yêu thích miền quê

3. Tham quan vườn tre tứ quý tại kiên giang

4. Vườn tre tứ quý mới trồng