Mẫu hơp đồng mua bán cây giống tre tứ quý giống

1129

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Giang Thành, ngày …. …tháng …. …năm … … .

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CÂY GIỐNG

Số : … … ……………../ HĐMBCG
– Căn cứ : Bộ luật dân sự số 91/2015 / QH13 ;
– Căn cứ : Bộ luật thương mại Số 36/2005 / QH11 ;
– Căn cứ : Luật lâm nghiệp số 16/2017 / QH14 ;
– Căn cứ : Thỏa thuận của những bên .
Hôm nay, ngày …….. tháng ……. năm … ……., tại địa chỉ: Đường kênh HN2, xã Phú Lợi, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang, chúng tôi gồm có :

BÊN A: ĐINH VĂN QUANG
Địa chỉ : Đường kênh HN2, xã Phú Lợi, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại liên lạc : 0918913679

BÊN B:……………………………………………..
Địa chỉ : … … … … … … … … … ……………………………………………………………
Số điện thoại liên lạc : … … … … … …………
Sau khi thống nhất hai bên ký kết hợp đồng số …….. …../ HĐMBCG với những nội dung sau đây :….

Bên A và bên B ký kết hợp đồng mua bán cây giống, theo đó Bên A đồng ý chấp thuận bán cho bên B … … …….  giống như sau :

  1. Bên B đặt cọc cho bên A số tiền …………………………………………………………………………
  2. Bên B thanh toán số tiền còn lại sau khi nhận đầy đủ cây giống là………………………………………
  3. Bên A cam kết mua lại măng tươi cho bên B theo gia thị trường hiện tại.
  4. Hợp đồng này được kí kết tại … … … … ..,,,,, vào ngày …. ,,,,tháng ……năm … ……
  5. Hợp đồng được lập thành ba ( 02) bản, có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày ………… tháng …….. năm … ……… Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như những nội dung của bản hợp đồng này. 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: